کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد سیستم غدد درون ریز

رشد سیستم غدد درون ریز   سیستم اعصاب وغدد درون ریز سیستم های تنظیم کننده ی سلول های بدن هستند.سیستم غدد درون ریز از طریق موادی شیمیایی به نام هورمون ها اعمال سلولی خاصی را کنترل می کند.این مواد مستقیما از غدددرون ریز وارد جریان خون شده واز طریق گردش خون به همه ی سلول ها انتقال یافته وبر آنها اثر می گذارند.هورمون ها در تنظیم نمووبالیدگی نقشی مهم دارند.البته تنظم نمو حاصل اثرمتقابل عوامل مختلفی مثل هورمون ها ژن ها تغذیه وعوامل محیطی است. اگرچه بسیاری از هورمون های…

Read More