کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:عوامل اثرگذار بر رشد پس از تولد

عوامل اثرگذار بر رشد پس از تولد در دوره ی پس از تولد نیز عوامل ژنتیکی و محیطی بر رشد اثر می گذارند. 1-عوامل ژنتیکی ژن ها، انتقال دهنده ی بسیاری از ویژگی های رشد پس از تولد می باشند. میزان تاثیر پذیری ویژگی های مختلف از عوامل ژنتیکی و محیطی ، متفاوت است. برخی ویژگی ها بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و بعضی نیز بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند.به عنوان مثال، نمو طولی استخوان بیش از نمو محیط استخوان و نمو قد بیش از نمو وزن تحت تاثیرعوامل…

Read More