کلینیک کار درمانی در جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:دیدگاه های نظری مربوط به رشد

دیدگاه های نظری مربوط به رشد مطالعه ی فرایند رشد انسان، دیدگاه های نظری و مدل های رشدی متفاوتی را بوجود آورده است.باتوجه به محدودیت حجم کتاب و همچنین وسعت و پیچیدگی برخی از دیدگاه ها ،در این جا ، تنها به مفاهیم کلی بعضی از آنها اشاره شده است. دیدگاه بالیدگی دیدگاه بالیدگی در دهه 1930توسط گزل (Gesell) مطرح شد. به اعتقاد او رشد حرکتی ، فرایندی درونی یا ژنتیکی است. او عامل اصلی اثر گذار بر رشد حرکتی و بالیدگی را وراثت دانسته و اثر محیط را ناچیز…

Read More