کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:عوامل اثرگذار بر رشد پس از تولد

عوامل اثرگذار بر رشد پس از تولد در دوره ی پس از تولد نیز عوامل ژنتیکی و محیطی بر رشد اثر می گذارند. 1-عوامل ژنتیکی ژن ها، انتقال دهنده ی بسیاری از ویژگی های رشد پس از تولد می باشند. میزان تاثیر پذیری ویژگی های مختلف از عوامل ژنتیکی و محیطی ، متفاوت است. برخی ویژگی ها بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و بعضی نیز بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند.به عنوان مثال، نمو طولی استخوان بیش از نمو محیط استخوان و نمو قد بیش از نمو وزن تحت تاثیرعوامل…

Read More

کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد سیستم غدد درون ریز

رشد سیستم غدد درون ریز   سیستم اعصاب وغدد درون ریز سیستم های تنظیم کننده ی سلول های بدن هستند.سیستم غدد درون ریز از طریق موادی شیمیایی به نام هورمون ها اعمال سلولی خاصی را کنترل می کند.این مواد مستقیما از غدددرون ریز وارد جریان خون شده واز طریق گردش خون به همه ی سلول ها انتقال یافته وبر آنها اثر می گذارند.هورمون ها در تنظیم نمووبالیدگی نقشی مهم دارند.البته تنظم نمو حاصل اثرمتقابل عوامل مختلفی مثل هورمون ها ژن ها تغذیه وعوامل محیطی است. اگرچه بسیاری از هورمون های…

Read More

کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد جسمانی پس از تولد

              رشد جسمانی پس از تولد   برنامه ریزی علمی و صحیح برای فعالیت بدنی ، بدون ارزیابی رشد جسمانی افراد و آگاهی از الگوهای رشد طبیعی امکان پذیر نیست. مربیان و معلمان ورزش از طریق مقایسه ی وضعیت جسمانی افراد با هنجار های سنی موجود در جامعه می توانند در تعیین هدف هایی معقول ، تعدیل سطح انتظارات و برنامه ریزی صحیح فعالیت های جسمانی ، به افراد کمک نمایند.   نمو قد منحنی نمو طبیعی قد، سیگموئیدی یا S شکل است؛ با این حال سن جهش نمو نوجوانی…

Read More

کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد جسمانی قبل از تولد

          رشد جسمانی قبل از تولد   پیش از پرداختن به رشد جسمانی و عوامل اثر گذار بر آن، لازم است با دوره های سنی مختلف در طول عمر آشنا شویم.   دوره های سنی در طول عمر در کتاب های مختلف مربوط به رشد جسمانی و حرکتی ، دوره های سنی به شیوه های مختلف طبقه بندی شده و با اسامی متفاوت نام گذاری شده اند. جدول (2-1)، یکی از این طبقه بندی ها را نشان می دهد(گالاهو و اوزمون(   Gallahue & Ozmun) ، 2002). رشد طبیعی در دوره…

Read More

کلینیک کار درمانی در جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:دیدگاه های نظری مربوط به رشد

دیدگاه های نظری مربوط به رشد مطالعه ی فرایند رشد انسان، دیدگاه های نظری و مدل های رشدی متفاوتی را بوجود آورده است.باتوجه به محدودیت حجم کتاب و همچنین وسعت و پیچیدگی برخی از دیدگاه ها ،در این جا ، تنها به مفاهیم کلی بعضی از آنها اشاره شده است. دیدگاه بالیدگی دیدگاه بالیدگی در دهه 1930توسط گزل (Gesell) مطرح شد. به اعتقاد او رشد حرکتی ، فرایندی درونی یا ژنتیکی است. او عامل اصلی اثر گذار بر رشد حرکتی و بالیدگی را وراثت دانسته و اثر محیط را ناچیز…

Read More