گالری ها

انتخابات 96 :: آقاي حميد عمراني نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي حميد عمراني نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي صادق ملاجعفري نام پدر نادر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي صادق ملاجعفري نام پدر نادر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي سيدسالار محمدي نام پدر سيدنجف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي سيدسالار محمدي نام پدر سيدنجف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: خانم مريم نوراله زاده گنكي نام پدر حسين کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  خانم مريم نوراله زاده گنكي نام پدر حسين  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات 96 :: آقاي محمدصالح فرمهيني فراهاني نام پدر سيامك کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمدصالح فرمهيني فراهاني نام پدر سيامك  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج