بایگانی برچسب: s

لکنت شکن :: دی . ای . اف و لکنت

دی . ای . اف و لکنت :

بین لکنت ناشی از( دی. ای. اف ) و لکنت واقعی تفاوتهایی وجود دارد . نیلی در سال 1964 افراد لکنتی و غیر لکنتی را تحت شرایط ( ان . ای . اف ) و تاخیر 140 میلی ثانیه ای در پس نورد شنیداری مورد مقایسه قرار داد و گزارش کرد که قضاوت کنندگان توانایی ایجاد تمایز بین گفتار افراد لکنتی تحت شرایط ( ان . ای . اف ) را داشتند . تیزو در سال 1963 بشدت نیلی را مورد انتقاد قرار داد زیرا او لکنتی های را که عمری لکنت کرده بودند با افرادی که تحت شرایط ( دی . ای . اف ) برای اولین بار دچار لکنت می گشتند مورد مقایسه قرارداده بود .

لانگووا و موراوک در سال 1964 افراد لکنتی و کلاتر را تحت شرایط ( دی . ای . اف ) با یکدیگر مقایسه نمودند و پی بردند که افراد لکنتی پیشرفت ( افزایش روانی گفتار ) قابل ملاحظه ای مشاهده می گردید در حالیکه در افراد کلاتر بهمین میزان افت رواین گفتار ایجاد می گردید .

وینگیت در سال 1970 بعدها اظهار داشت که ( دی . ای . اف ) هم در افراد لکنتی و هم در افراد غیر لکنتی منجر به افزایش شدت صدا – ریزش هجا و مدت و زمان آواسازی می گردد لیکن افراد غیر لکنتی تحت شرایط ( دی . ای . اف ) بعد از گفتن چند کلمه اول شروع بع بروز علایم ناروانی می نمایند حال آنکه افراد لکنتی در شرایط ( دی . ای . اف ) بیشتر سه کلمه آغاز بین علایم ناروانی را از خود بروز می دهند .

بین لکنت واقعی و لکنت حاصل از ( دی . ای . اف ) تفاوتهای الکترو هیو گرافی مشهودی می باشد .

لکنت بیشتر روی واکها به وقوع می پیوندد حال آنکه ناروانیهای حاصل از ( دی . ای . اف ) در واکهاو هم خوانها به یک میزان مشاهده می گردد . لکنت بیشتر در قسمتهای آغازین جمله به وقوع می پیوندد و حال آنکه ناروانیهای حاصل از ( دی . ای . اف ) بیشتر در بخشهای بعدی جمله ظاهر می گردد .