بایگانی برچسب‌ها : جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و گفتاردرمانگران استان مازندران

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و مراکز شنوایی سنجی استان مرکزی

 

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و مراکز  شنوایی سنجی  استان مرکزی

 

 

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و مراکز شنوایی سنجی استان کردستانجمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و مراکز شنوایی سنجی استان خراسان شمالی

 

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و کاردرمانگران استان تهران

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و گفتاردرمانگران استان مازندران

 

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و گفتاردرمانگران  استان مازندران

 

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و گفتاردرمانگران استان لرستان

 

جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و گفتاردرمانگران  استان لرستان