بایگانی برچسب: s

اختلالات نافذ رشد+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج

اختلالات نافذ رشد                         pervasive developmental disorder

اختلالات نافذ رشد اولين بار در سال 1980 براي شرح گروهي از اختلالات بكار برده شد كه با مشخصات اختلال در ايجاد روابط معمول بين فردي و اجتماعي و اختلال در فعاليتهاي تصوري imaginative و اشكال در بدست آوردن مهارتهاي گفتاري و غير گفتاري و تمايلات محدود به يك سري فعاليتها و علائق و تمايل به تكراري نمودن آنها تعريف مي شد در تقسيم بندي DSM IV   5 اختلال در اين دسته قرار گرفت به شرح زير:

  • 1- اختلال اوتيستيك

  • 2- اختلال رت

  • 3- اختلال فروپاشندهdisintegrative كودكان

  • 4- آسپرگر

  • 5- گروه NOS

بيشتر پزشكان و كساني كه با كودكاني با اينگونه ناتواني ها سر وكار دارند از اصطلاح كلي PDD براي اينگونه كودكان استفاده مي نمايند چرا كه تشخيص دقيق خصوصا” در سنين پايين مقدور نيست و بسياري از اوقات از عنوان PDD NOS براي معرفي اين گونه كودكان استفاده مي كنند ولي حقيقت اين است كه اينگونه عنوان ها اشاره به يك اختلال موجود مي كند نه به يك بيماري خاص با علت مشخص در اين گفتار بيشتر بر نوع PDD NOS تمركز شده است گروهي كه در هيچيك از گروههاي فوق نمي گنجند در حاليكه عقب ماندگي نموي وجود دارد . پيش از بحث پيرامون اين گروه بايد دانست كليه اين گونه اختلالات در گروهي از علائم با هم مشترك و شبيه هستند و در بعضي از علائم با هم متفاوتند بنابر اين بهتر است قبل از بحث پيرامون PDD NOS ابتدا تعريفي از هركدام از گروه هاي پنجگانه و نگاه كلي به اين گروه اختلالات داشته باشيم.

تعريف گروه PDD و پنج اختلال مشخص شده اين گروه

همه انواع PDD اختلالات نورولوژيكي هستند كه معمولا” تا سن 3 سالگي بروز مي كنند. عموما” اين گونه كودكان داراي اشكال در صحبت كردن، بازي كردن با ديگر كودكان و ايجاد ارتباط با ديگران از جمله افراد خانواده خود هستند . مطابق تعريف DSM IV  بيماريهاي PDD با نقص در سه مشخصه زير تعريف مي شوند

  • 1- مهارتهاي تعاملات اجتماعي

  • 2- مهارتهاي برقراري ارتباط با ديگران

  • 3- وجود رفتارها علائق و فعاليتهاي كليشه اي