آموزش تقلید متقابل( RIT )|گفتار توان گستر تخصصی نظرآباد09121623463

آموزش تقلید متقابل( RIT )|گفتار توان گستر تخصصی نظرآباد09121623463

 

✔️مداخله اي که بتواند مهارت هاي تقلیدي خودبه خودي را در طول تعامل طبیعی آموزش دهد ممکن است تاثیر بخصوصی براي افزایش انعطاف پذیري، تقلید اجتماعی و دیگر مهارت هاي ارتباط اجتماعی داشته باشد.

✔️آموزش تقلید متقابل یک مداخله طبیعی براي آموزش تقلیدخودبه خودي در طول تعاملات بازي با یک شریک- بازي است، که براي آموزش کودکان درخودمانده کم سن و سال طراحی شده است.
این رویکرد رشدي، روشی کودك محور است که در یک محیط طبیعی روي داده است.
بنابراین، این بخش میتواند به لحاظ نظري، در برگیرنده تمامی مشکلات کلی گرایی باشد که در یک روش رفتاري کلاسیک به آن اشاره شده است.
در مجموع، این بخش، شامل رفتارهاي اجتماعی_ارتباطی بطور همزمان می باشد.
@goftardarmaniiran
✔️با این حال، نتایج حاصل از این مطالعات گویاي این مطلب است که صرفا روش رشدي ممکن است براي ایجاد ماندگاري در کسب مهارت هاي تقلیدي کافی نباشد.
بنابراین، روش آموزش تقلید متقابل که یک روش طبیعت گرایانه است بوجود آمد و تاکید عمده در آن نیز برروي نقش اجتماعی تقلید در رفتارهاي کلاسیک و سایر برنامه هاي
آموزشی میباشد. اینگونه از مداخلات نیز در انطباق کافی با تمامی راهبردهایی قرار گرفته است که میتواند در نهایت منجر به افزایش رفتارهاي متقابل شود.

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts