یک دقیقه با ویگوتسکی|گفتار توان گستر 09121623463

یک دقیقه با ویگوتسکی|گفتار توان گستر 09121623463

#کانال_گفتاردرمانی_ایران
@goftardarmaniiran

ویگوتسکی عقیده داشت ما باید چگونگی تعامل نیروهای رشد درونی و فرهنگی و تعامل این نیروهای متضاد را درک کنیم. وی بر اساس الهام از نظریات مارکسیسم عقیده داشت که درک انسان تنها بر اساس بافت تاریخی-اجتماعی محیط امکان پذیر است.

در این زمینه او عقیده داشت که انسان دارای دو فرآیند ذهنی نخستین یا کارکردهای نخستین وکارکردهای عالی است.

:low_brightness:کارکردهای نخستین :

بین انسان و حیوان مشترک هستند.

مثل توجه اولیه، غیرارادی هستند.

:low_brightness:کارکردهای عالی :

از تحول فرآیندهای نخستین حاصل می شود.

مختص انسان اند.

تحت عوامل اجتماعی-فرهنگی اند.

توسط ابزارهای روانشناسی مانند زبان ایجاد می شوند.

ویگوتسکی در زمینه گفتار عقیده داشت: مهم ترین ابزار روانشناختی گفتار است. که در سه مرحله شکل می یابد.

:small_orange_diamond:گفتار بیرونی: در تعاملات کودک بادیگران اشاره به اشیا غائب دارد. با صدا بیان می شود و حالت امری دارد.

:small_orange_diamond:گفتار خودمحورانه (خصوصی): مرحله انتقال گفتار بیرونی به درونی است. حدودا بین سه تا هفت سالگی است و در آن کودک با صدای بلند با خودش حرف می زند. پیاژه این مرحله را چندان با اهمیت نمی دانست.

:small_orange_diamond:گفتار درونی: کودک بی صدا فکر می کند و خودگویی های بی کلام دارد.

 

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts