مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج

مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج

 

سرکار خانم فاطمه جازم )نویسنده مسئول( _سرکار خانم اسماء قاسمی

مقدمه: امروزه یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است مسئله دوزبانگی است از جمله

مواردی که در این حیطه به آن پرداخته شده است ارتباط بین سن اکتساب زبان دوم و عملکردهای شناختی

استعلی رغم مطالعات متعددی که در زبان های مختلف در این زمینه صورت گرفته است، اتفاق نظری در این

مورد وجود ندارد از این رو مطالعه حاضر برآن شده است تا به مروری بر تاثیر سن اکتساب زبان دوم بر

عملکردهای اجرایی بپردازد

9434 و نمایه شده در – مواد و روش: مطالعه حاضر شامل مروری بر 93 مقاله مرتبط با عنوان ذکر شده از سال 9431

منابع اطلاعاتی PubMed, Scopus و Google Scholar می باشد پس از مطالعه و یکپارچه سازی اطلاعات

حاصل از مقالات، نتیجه کلی از آن ها حاصل شد

یافته ها: در بیشتر مطالعات بررسی شده در مطالعه حاضر نشان داده شده است که افراد دوزبانه ای که زبان دوم را در

دوران رشد و همزمان با زبان اول فرا گرفته اند نسبت به افراد دو زبانه ای که زبان را بعد از دوران رشد و در محیط

آموزشی آموخته اند عملکرد باکفایت تری در تکالیف مربوط به عملکردهای اجرایی دارند با این وجود برخی از

مطالعات بررسی شده نیز تفاوتی در عملکرد این دو گروه مشاهده نکرده اند به طور کلی مطالعات حاکی از آن

است که دوزبانگی منجربه تسهیل مهارت های عملکرد اجرایی می شود

نتیجه: نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که افراد دوزبانه نسبت به یک زبانه عملکرد باکفایت تری در تکالیف

مرتبط با عملکرد اجرایی دارند اما در رابطه با تاثیر دقیق سن اکتساب زبان دوم و مهارت های عملکرد اجرایی نیاز به

انجام پژوهش و مطالعه بیشتر در این زمینه است


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts