کلینیک تخصصی لکنت زبان کرج#همراه با افزایش سن این میزان به حدود یک درصد و در بزرگسالی‌ این

  همراه با افزایش سن این میزان به حدود یک درصد و در بزرگسالی‌ این آمار به حدود 0.1 درصد می‌ رسد. میزان شیوع لکنت در جنس مذکر و مونث نیز متفاوت است. این نسبت در افراد مذکر نسبت به افراد مونث سه یا چهار به یک می‌ باشد، یعنی‌ پسران سه تا چهار برابر دختران به لکنت مبتلا می‌ گردند.         دلایل استفاده از لکنت شکن دیجیتال  توسط درمانگردر سایر کشورها   یک- داشتن دانش استفاده از آن  توسط درمانگر ،  زیرا اطلاعات پایه ای از…

Read More