لکنت شکن :: نظریه های مربوط به تاثیر ( دی . ای . ا ف)

نظریه ها :

نظریه های مربوط به تاثیر ( دی . ای . ا ف)  ذهن عده کمی از متخصصین را به خود مشغول داشته است .

 ست و جمل که در این زمینه تحقیق کرده اند  فرض می کنند که عملکرد گفتا ر بر اساس دو سیستم پسنورد یعنی پس نورد حس شنوایی وسیستم پسنورد حس داخل دهانی پی ریزی میگردد . در صورتیکه ایندو سیستم بطور همزمان عمل نکنند اختلالاتی در گفتار بروز خواهند کرد . میزان حساسیت و آسیب پذیری افراد نسبت به این عدم همزمانی متغییر می باشد . لیست و جمیل اظهار می دارند که افراد لکنتی بیشتر بر سیستم پسنورد شنیداری تکیه می کنند .

در حالیکه افرادی که دارای گفتار طبیعی هستند بیشتر بر سیستم پسنوردحس داخل دهانی متکی هستند .

 به ترتیب مشخص می گردد که چرا گفتار افراد غیرلکنتی تحت شرایط ( دی . ای . اف ) دچار از هم گسیختگی می گردد حال آنکه گفتار افراد لکنتی در این شرایط روان تر می گردد .

این امکان نیز وجود دارد که تاخیری که در نتیجه ( دی . ای . اف ) در تولید گفتار اعمال میگردد این فرصت را برای فرد لکنتی فراهم آورد که گفته های خود را بصورت کارآمد تری و با حداقل مداخله عواملی چون تکیه گفتار و دیگر عناصر نوای گفتار زمان بندی نماید .

ونیگیت در سال 1976 پس از مرور چندین پژوهش اینچنین نتیجه گیری کرد که عملکردهای شنیداری نظیر جهت یابی صدا – برتری راه شنوایی … در افراد لکنتی متفاوت از افراد غیر لکنتی می باشد یا حداقل از ثبات کافی برخوردار نیست .