سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر کرج ::وجہ التزام (خسارتے ڪه طرفین قبل از ورود خسارت بر میزان آن توافق می ڪنند)

وجہ التزام: (خسارتے ڪه طرفین قبل از ورود خسارت بر میزان آن توافق می ڪنند)

فایده وجہ التزام در قرارداد: (متعهدلہ را از اثبات اصل خسارت و میزان آن معاف می ڪند)

انواع وجہ التزام:
وجہ التزام جهت خسارت تاخیر انجام تعهد
وجہ التزام جهت عدم انجام تعهد